Публічна оферта | Публичная оферта

Публічна оферта

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній або юридичній особі. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України зазначений договір є публічним, його умови однакові для всіх споживачів. Оплата товарів здійснюватися при повній згоді з умовами цього договору. В такому випадку договір буде вважатися укладеним. 

ДОГОВІР-ОФЕРТА

Фізична особа Шедін Світлана Віталіївна, іменований надалі «Виконавець», що діє на підставі свідоцтва В00 № 741843 від 21.04.2004 про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, публікує справжні умови – публічна пропозиція (оферту) з продажу товарів в інтернет-магазині розташованому за мережевою адресою https://shedina.com.ua (далі – Договір).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить істотні умови договору на надання і використання Послуг.
1.2. Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених нижче умов і оплати товарів, фізична або юридична особа, яка провадить прийняття цієї оферти, стає Замовником.
1.3. З моменту вчинення прийняття, Замовник вважається таким, що ознайомився і погодився з умовами цього Договору та відповідно до Цивільного Кодексу України вступає з Виконавцем в договірні відносини на умовах цього Договору.
1.4. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.
1.5. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Замовників, так і без нього (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція завжди знаходиться на сайті виконавця за адресою https://shedina.com.ua/public-offer/

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ

Поняття і визначення, що використовуються в Договорі, мають таке значення:
2.1. ТОВАРИ – запропоновані Виконавцем товари, послуги. Повний список товарів на сайті Виконавця.
2.2. ЗАМОВНИК – фізична або юридична особа, яка вчинила акцепт цієї оферти відповідно до ст. 1 Договору.
2.3. Сайт Виконавця – https://shedina.com.ua

3. УМОВИ І ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовник не надає послуг, товарів Замовникам що є резидентами Російської Федерації.
3.2. Вибравши товар, Замовнику надається вибір методу оплати товару на сторінці “оформлення замовлення” у вигляді списку. Варіанти:
3.2.1. Оплата банківською карткою (автоматичний процес оплати);
3.2.2. Оплата при отриманні (оплата товарів, що доставляється поштою. Оплата при отриманні товару у відділенні пошти);
3.2.3. За реквізитами ФОП (оформлення замовлення менеджером).
3.3. На підставі вибору методу оплати, Замовник оплачує товар банківською карткою, або отримує необхідну інформацію для безготівкової, готівкової оплати обраних товарів.
3.4. Після проведення Замовником оплати виставленого рахунку та зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця цей Договір набирає чинності.
3.5. Виконавець розпочинає виконання своїх зобов’язань пізніше 3х банківських днів із моменту надходження з його розрахунковий рахунок повної оплати за Товар.
3.6. Електронні товари відправляються на email Замовника, доступні до завантажування.
3.7. Фізичні товари відправляються поштовими службами продовж 3х банківських днів із моменту надходження замовлення.
3.8. При купівлі електронних товарів – відсутність претензій з боку Замовника упродовж 14 днів з моменту оплати, підтверджує, що інформація, що надається при замовленні Товару, є правильною та актуальною.
3.9. При покупці фізичних, паперових друкованих товарів – Замовник перевіряє цілісність, та якість Товару при отриманні. У разі пошкоджень Товару, чи не належної якості, Замовник зв’язується з Виконавцем, зручним способом із розділу “Контакти”.
Товари належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» – Друковані видання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язується:
4.1.1. Безумовно виконувати умови цього Договору і стежити за змінами і доповненнями до нього, публікуються на Сайті Виконавця.
4.1.2. Чи не завдавати шкоди Виконавцю і третім особам.
4.1.3. Дотримуватись авторських прав на надані Виконавцем товари, послуги.
4.1.4. Своєчасно оплачувати замовлені товари, послуги.
4.1.5. Виконувати в повному обсязі інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Забезпечувати надання Товарів в обсязі, відповідному сумі їх оплати Замовником.
5.1.2. Вести облік оплати товарів, послуг.
5.1.3. Дотримуватися конфіденційності облікових даних Замовника, відповідно до чинного законодавства України. докладніше https://shedina.com.ua/privacy/
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Припиняти надання Послуг для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт в приміщеннях Виконавця, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про виробництво вищевказаних робіт, що тягнуть за собою припинення в наданні Послуг, публікується на Сайті Виконавця або доноситься Замовнику за допомогою e-mail.
5.2.2. Переривати надання eслуг в разі не оплати Замовником послуг, товарів Виконавця.
5.2.3. Вносити зміни і доповнення до цього Договору шляхом публікації цих змін і доповнень на Сайті Виконавця

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість платних товарів, послуг визначається відповідно до прейскуранта, зазначеним на Сайті Виконавця, сторінці товару, послуги.
6.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни на свої товари, послуги.
6.3. Послуги оплачуються Замовником на умовах попередньої оплати, при цьому спосіб передоплати Послуг визначається Замовником самостійно з числа варіантів, запропонованих Виконавцем (готівковий або безготівковий розрахунок).
6.4. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата отримання Виконавцем сплаченої Замовником повної вартості Послуг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, а також при вирішенні спорів, що виникли в процесі його виконання, Сторони керуються чинним законодавством України.
7.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником тільки в межах сплачених, але не наданих Послуг.
7.3. Виконавець не несе перед Замовником фінансової відповідальності і не повертає Замовнику сплачені за цим Договором грошові кошти, в разі якщо Послуги, Товари були не надані з вини Замовника, в тому числі з причини порушення цього Договору.
7.4. Виконавець не відшкодовує Замовнику збитки (включаючи упущену вигоду), понесені ним у період ненадання Послуг Виконавцем з причин, не залежних від Виконавця.
7.5. У разі, якщо належне виконання сторонами справжніх Умов неможливо в силу об’єктивних причин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти (стихійні лиха, зміни поточного законодавства України, дії органів державної влади та управління, військові дії всіх видів і т. Д.) , то жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування заподіяних неналежним виконанням або невиконанням цього Договору збитків (включаючи упущену вигоду).

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Виконавець має право, при необхідності, залучати для надання Послуг треті особи, що мають відповідну угоду з Виконавцем.
8.2. Найменування і нумерація статей цього Договору наведені для зручності прочитання і не мають значення при тлумаченні його умов.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту, зазначеного в п. 3.3 цього Договору, і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань

10. СПОРИ СТОРІН

10.1. Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін. У разі якщо суперечки та розбіжності не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.